การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร กาตาสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แววดาว รู้เพียร, ทวีวัฒน์ มณีจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัด carboxy methyl cellulose (CMC) จากผักตบชวาและนำ carboxy methyl cellulose (CMC) จากผักตบชวามาผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้มากขึ้นแต่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 500 ปี โดยเมื่อผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพแล้วจึงนำไปทดสออบประสิทธิภาพทดสอบความยืดหยุ่นโดยการแขวนน้ำหนักแล้ววัดความยาวของแผ่นพลาสติกก่อนแขวนและหลังแขวน ทดสอบการย่อยสลายโดยการฝังกลบดิน และทดสอบการแพร่ผ่านของอากาศโดยส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์