แผ่นปิดแผลไฮโดรเจลผสมแทนนินสกัดจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ปุริสาร, อัจจิมา แก้วเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกติร่างกายของคนเราจะมีกลไกการห้ามเลือดตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่การปฐมพยาบาลเพื่อห้ามเลือดยังคงเป็น สิ่งจำเป็น วิธีห้ามเลือดที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักคือ การกดแผล การกดเส้นเลือดแดงเหนือแผล การใช้สายรัด นอกจาก วิธีทั่วไปเหล่านี้วงการแพทย์ยังพยายามพัฒนวิธีการห้ามเลือดแบบใหม่ออกมาเพื่อช่วยชีวิตผู้คนซึ่งการใช้แผ่นปิด แผลห้ามเลือดก็เป็นเทคโนโลยีการห้ามเลือดแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แผ่นปิดแผลจะมาจากการใช้วัสดุหลักคือไฮโดรเจลและแทนนิน เนื่องจากไฮโดรเจลมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ และแทนนินมีคุณสมบัติในการยังยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยเลือกสกัดมาจากเปลือกมังคุดเหตุผลเพราะว่าในเปลือกมังคุดอุดมไปด้วยสารแทนนิน ซึ่งแผ่นปิดแผลสามารถเตรียมได้โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ไฮโดรเจล อัตราส่วนแรกใช้ไคโตซาน 0.2 กรัมผสมรวมกับกรดอะซิติกที่มีความเข้มข้น 1% 99 ml และ PVA 0.8 กรัม ในอัตราส่วนที่สอง จะใช้ไคโตซาน 0.25 g. ผสมรวมกับกรออะซิติกที่มีความเข้มข้น 1% 98ml. และ PVA 1.75 g.นำทั้งสองอัตราส่วนมาให้ความร้อนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำไปอบที่ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชม. ในส่วนของแทนนินจะสกัดมาจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการนำผงเปลือกมังคุด 15 g. มาละลายในตัวทำละลายเอทานอล 150 ml. หลังจากนั้นเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน 48 ชม. นำสารละลายที่ได้มากรอง เมื่อกรองเสร็จ หยด 10%โซเดียมคลอไรด์เพื่อตรวจสอบการตกตะกอน จากนั้นนำมาผสมรวมกันศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปเป็นแผ่นไฮโดรเจล ซึ่งแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลผสมแทนนินจะถูกตรวจสอบโดยการ ทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ทดสอบความสามารถในการกักเก็บน้ำ การวิเคราะห์คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์