การเเสดงตัวตนผู้ป่วยกับการระบุถุงเลือดที่ผู้ป่วยได้รับโดยใช้ RFID

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮานี ลายู, ศิรินันท์ ชะนะทอง, จุฬาลักษณ์ เส็นสามารถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐา กั่วพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการแสดงตัวตนผู้ป่วยกับระบุถุงเลือดที่ผู้ป่วยได้โดยได้มีการนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กับการระบุตัวตนผู้ป่วยกับถุงเลือดที่ผู้ป่วยได้รับเพื่อลดความผิดพลาดทางเทคนิคปฏิบัติการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการโดยมีหลักการทำงาน คือ นำRFID Tagของผู้ป่วยและรหัส RFID Tag ที่ผู้ป่วยจะได้รับมาสแกนยังตัวอุปกรณ์เครื่องอ่าน RFID ไมโครคอนโทรลเลอร์จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลถ้ารหัสตรงกันผู้ป่วยสามารถเข้ารับการให้เลือดได้

จากการทดลองพบว่าอุปกรณ์แสดงตัวตนป่วยในการประหยัดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำในการให้เลือดและการระบุถุงเลือดที่ผู้ป่วยได้รับโดยเทคโนโลยี RFID มีประโยชน์เป็นอย่างมากในโรงพยาบาลช่วย