การใช้หลักการของเซลล์กัลวานิกส์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำจากคูระบายน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนทัต นันทกูล, ธีรพล ปะดุกา, วันฉัตร อินทร์ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชัย บัวชูก้าน, วาสินี ขจีรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์