การเร่งการแตกกอของข้าวสังข์หยดโดยใช้มูลค้างคาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา หยงสตาร์, อิสรารัศมิ์ ศรีสาครสุข, กรกนก กมุทชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการทดลองเรื่องการเร่งการแตกกอของต้นข้าวสังข์หยดโดยใช้มูลค้างคาว โดยมีการแบ่งเป็น 2ชุดการทดลอง คือ ใส่มูลค้างคาวและใส่ปุ๋ยเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลค้างคาว และปุ๋ยเคมี จากผลการทดลองปลูกต้นข้าว 8 กอต่อ 1 ชุดการทดลองในระยะเวลา 30 วันปรากฏว่ามูลค้างคาวสามารถเร่งการแตกกอได้ 18 กอต่อ 1 ชุดการทดลองส่วนปุ๋ยเคมีสามารถเร่งการแตกกอได้ 14 กอใน 1 ชุดการทดลองสรุปได้ว่าปุ๋ยมูลค้างคาวมีประสิทธิภาพในการเร่งการแตกกอได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี