การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา บุญเฟรือง, ศาวิกา อุปสุข, กัญญาวีร์ ศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทั้งหมด6สูตรได้แก่ สูตรที่1เชื้อเห็ดฟาง ฟางข้าว แป้งสาลี สูตรที่2 เชื้อเห็ดฟาง ฟางข้าว ผักตบชวา แป้งสาลี ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอกสูตรที่3 เชื้อเห็ดฟาง ฟางข้าว ต้นกล้วย แป้งสาลี ขี้เลื่อย ปุ๋ยคออกสูตรที่4เชื้อเห็ดฟาง ฟางข้าว ต้นกล้วย ผักตบชวา แป้งสาลี ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอกสูตรที่5 เชื้อเห็ดฟาง ขุยมะพร้าว ต้นกล้วย ผักตบชวา แป้งสาลี ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอกและสูตรที่6 เชื้อเห็ดฟาง ขุยมะพร้าว ผักตบชวา ต้นกล้วย ฟางข้าว แป้งสาลี ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนำวัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่นมาใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเห็ดฟางและยังเป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการนำไปสร้างรายได้จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่เล็กๆใช้ฟางมีราคาสูงและมีผู้คนหันมาสนใจในการเพาะเห็ดฟางมากขึ้น รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสามารถนำเห็ดฟางที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถนำทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานสามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพหรือให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ซึ่งทั้งห

มดนี้ต้องอาศัยความรับผิดชอบและความตั้งใจของผู้จัดทำเป็นอย่างมาก