เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชีจากการใช้ปุ๋ยหมักจากกากชาขาว ชาเขียวและชาดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนินทร์ จันทนะ, จิรพิพรรธ กวยสกุล, พงศธร ปรีชาหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมธ ไทยกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนนิยมดื่มชากันเป็นจำนวนมาก ทำให้เหลือกากชาที่ไม่ใช้แล้ว ทางกลุ่มของเราได้ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกากชา พบว่ากากชามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเราจึงนำกากชาที่เหลือใช้มาแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักจากกากชา ซึ่งตัวกากชา ที่เราสนใจได้แก่ กากชาขาว กากชาเขียว และกากชาดำ โดยเราจะนำกากชามาผสมกับเศษอาหารและมูลสัตว์ในอัตรส่วน 1:1:1 แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วันหลังจากนั้นเราจะนำปุ๋ยหมักที่ได้จากกากชาทั้ง 3 ชนิด มาทดสอบกับ ต้นผักชีที่ทางกลุ่มเราได้ปลูกไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักชีที่ผ่านการใช้ปุ๋ยหมักจากกากชาทั้ง 3 ชนิด