เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ของพลังงานคลื่นทะเลเป็น พลังงานไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ ชัยสวัสดิ์, ตรีวิภา เทพพิพิธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะน้ำมัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานของโลก โดยมีการคาดการว่าน้ำมันปิโตรเลียมมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ และจะหมดลงในไม่กี่สิบปีข้างหน้า จึงทำให้มีผู้คิดค้นหาพลังงานทดแทนในหลากหลายวิธ๊การเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการต่อไปและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การแสวงหาไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น และหนึ่งในนั้นเป็นพลังงานจากน้ำขึ้นและน้ำลง โดยพลังงานจากน้ำขึ้นและน้ำลงเป็นการใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติจากการดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ระดับน้ำในมหาสมุทรและทะเลมีความสูงเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละวัน โดยจะอาศัยหลักการการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ ความสูงขึ้นและลดลงของน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังงานที่เกิดขึ้น ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของความต่างศักย์และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงคลื่นทะเลเป็นพลังงานไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง