กำแพงเขื่อนตลิ่งป้องกันน้ำแบบป๊อบอัพอัตโนมัติโดยใช้น้ำหนักและความดันน้ำ ตามกฎของพาสคัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา สารรัตน์, ปภาวี โรจน์กิจวิมล, ณพรรษ ใจแข็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องกำแพงเขื่อนตลิ่งป้องกันน้ำแบบบ๊อบอัพอัตโนมัติโดยใช้น้ำหนักและความดันน้ำตามกฎของพาสคัล มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างกำแพงเขื่อนตลิ่งป้องกันน้ำที่สามารถขึ้นลงได้ตามน้ำหนักและความดันของน้ำของน้ำที่สูงล้นเขื่อนตลิ่ง โดยการใช้ปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งเก็บสะสมภายในห้องเก็บน้ำโดยให้ห้องที่ 1 ที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าห้องที่ 2 เพื่อให้ความดันน้ำที่มากขึ้นจากแรงกดและน้ำหนักของน้ำเข้าไปในห้องที่ 1 ทำให้ความดันสวนที่เพิ่มขึ้น จะถูกถ่ายไปยังทุกตําแหน่งของพื้นที่หน้าตัดของฐานกำแพงกั้นน้ำในห้องเก็บน้ำที่ 2 ทำให้ความดันและน้ำหนักของน้ำจะยกกำแพงให้สูงขึ้นเพื่อเป็นตัวกั้นน้ำที่ท่วมเกินเขื่อนด้านบน ทำให้กำแพงกั้นน้ำสามารถเลื่อนขึ้นเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเลื่อนลงเมื่อปริมาณน้ำลดลงได้ 100 % ดังนั้นกำแพงกั้นน้ำนี้จึงไม่มีการเสียค้าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและใช้คนควบคุม