กำแพงตลิ่งป้องกันน้ำแบบพ๊อปอัปอัติโนมัติ v.3

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริษา โพธิ์เสนา, ณัฐภาส ศรีอารักษ์, อดิลักษณ์ หอมอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, สุธิดา อรรคสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนรวมถึงพื้นที่จำนวนมหาศาล โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกำแพงเขื่อนตลิ่งป้องกันน้ำแบบพ็อปอัปอัตโนมัติโดยใช้หลักการของแรงลอยตัว มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ขึ้นของกำแพงกั้นน้ำ 2) เพื่อทดสอบแรงกดกำแพงกั้นน้ำเสมือนจริงด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก โดยมีวิธีดำเนินการทดลองดังนี้ศึกษาเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างกำแพงกั้นน้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับแรงอัด (Compression pressure) เป็นการสร้างความแข็งแรงของกำแพงกั้นน้ำโดยเลือกใช้ พลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride หรือ PVC โดยออกแบบกำแพงเขื่อนได้ด้วยโปรแกรม TinkerCad ในการสร้างกำแพงเขื่อนกั้นป้องกันน้ำ จากนั้นนำไปทดลองประสิทธิภาพโดยศึกษาประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของกำแพงกั้นน้ำ เมื่อทดสอบจากการเปิดน้ำด้วยอัตราการไหลของน้ำที่ต่างกันเข้าสู่ห้องเก็บน้ำ มีแรงลอยตัวที่กระทำต่อกำแพงกั้นน้ำจึงทำให้กำแพงกั้นน้ำสามารถเลื่อนขึ้นเมื่อระดับและปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น เลื่อนลงเมื่อระดับและปริมาตรน้ำลดลงได้ 100 % ดังนั้น กำแพงกั้นน้ำนี้สามารถทำงานโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า