การหาพื้นที่ Reuleaux Polygons

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกนต์ธี เซี้ยวตั้น, ปุณยกร เม่งช่วย, รัญวาศรี พลผอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเรื่องเซตและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางคณะผู้จัดทำให้ศึกษาเรื่องแผนภาพเวนน์ และพบว่าแผนภาพดังกล่าวของบริเวณ มีรูปร่างที่น่าสนใจ และเมื่อศึกษาพบว่ารูปร่างดังกล่าว ถูกเรียกว่า รูปสามเหลี่ยม Reuleaux ซึ่งเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมบนพื้นผิวโค้งของทรงกลม ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะทั่วไปของ รูปหลายเหลี่ยม Reuleaux และความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม Reuleaux ที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส