เครื่องคัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนโชติ ใจคนอง, ภคิน ผ่องศิริ, พานทองคำ ภัทรธนสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข, สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ราชินีผลไม้คือฉายาในแถบเอเชียของมังคุดมังคุดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลกโดยมีการส่งออกมังคุดในปี 2563 ปริมาณ 381,148 ตัน ( อ้างอิงจาก ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย ( 2563 ) ) ทั้งนี้ความต้องการมังคุดของตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้การคัดแยกมังคุดนั้นมีอยู่หลักๆ 2 วิธีซึ่งวิธีแรกคือการคัดแยกมังคุดด้วยแรงงานคนโดยใช้สายตาเป็นเกณฑ์ส่วนวิธีที่สองคือการใช้เครื่องคัดแยกผลไม้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาการคัดแยกมังคุดทั้งสองวิธีคือวิธีแรกในการใช้แรงงานคนซึ่งปัญหาที่เราพบเจอคือการใช้แรงงานคนนั้นตามมาด้วยการใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากแถมยังบวกกับคุณภาพจากสายตาคนนั้นไม่เหมือนกันหรือว่าบางสวนนั้นใช้แรงงานคนเก็บมังคุดและคัดมังคุดเป็นคนเดียวกันซึ่งทำให้คนเหล่านั้นเกิดอาการเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลให้คุณภาพในการคัดแยกมังคุดนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าจะเป็นวิธีที่สองก็มีปัญหาเช่นกันตรงที่ว่าเครื่องคัดผลไม้คุณภาพดีที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาเครื่องคัดแยกผลไม้ขนาดเล็กโดยเฉลี่ยแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 230,000 บาท และราคาของเครื่องคัดแยกผลไม้เครื่องใหญ่นั้นราคาอยู่ที่ 260,000 บาท ( อ้างอิงจาก บริษัท พิรุฬห์กิจ สตีลเวิร์ค จำกัด ( 2562 ) ) ถือได้ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากบางสวนอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ที่มากพอซึ่งคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานี้และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ปลูกมังคุดและส่งออกมังคุดโดยการสร้างเครื่องคัดแยกมังคุดที่มีประสิทธิภาพโดยที่จะทำการคัดแยกความสุกของมังคุดจากสีของผลมังคุดโดยที่จะคัดเอาแค่สีที่พร้อมกับการส่งออก ( สีแดงอมสีม่วง ) และทำการแยกสีที่ไม่พร้อมกับการส่งออกออกไป ( สีเขียว , สีม่วงอมสีดำ ) และทำการคัดแยกคุณภาพของมังคุดโดยที่จะทำการคัดผลมังคุดที่มีคุณภาพ ( ไม่มีตำหนิ ) และแยกผลมังคุดที่ไม่มีคุณภาพ ( มีตำหนิ , มีรอยแตก , กลีบเลี้ยงไม่ครบ เป็นต้น ) ในการคัดแยกนั้นเราจะใช้กล้องโดยใช้หลักการ Object Detection ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจะแบ่งรูปภาพออกเป็นหลักๆ 2 กลุ่มคือในกลุ่มของความสุกและกลุ่มของคุณภาพโดยที่คณะผู้จัดทำจะหารูปจากอินเตอร์เน็ตและสวนต่างๆที่มีการปลูกมังคุดแล้วนำรูปภาพเหล่านั้นมาป้อนข้อมูลให้ AI ได้เรียนรู้