เครื่องพยุงน้ำหนักแบบอัตโนมัติเพื่อการกายภาพบำบัดสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวัช เคลื่อนเพชร, ภูมิใจ รางศรี, ไอแซก วงศ์รัตนมัจฉา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข, สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุนัขหลังผ่าตัด ในปัจจุบันมีการทำกายภาพบำบัดด้วยการเดินสายพานในน้ำ การใช้ Rehab Harness เพื่อการช่วยออกแรงยกประคองสุนัข ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีเดินสายพานในน้ำมีค่าใช้จ่ายที่สูงและการใช้ Rehab Harness ต้องใช้จำนวนคนประคองสุนัขมาก คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพยุงน้ำหนักแบบอัตโนมัติเพื่อการกายภาพบำบัดสุนัข โดยเครื่องจะมีการออกแรงพยุงเพื่อช่วยสุนัขยกตัวขึ้นและเครื่องจะทำการกายภาพบำบัดโดยมีทั้งหมด 3รูปแบบการฝึกดังนี้ 1.การทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมกายภาพบำบัดของสัตว์แพทย์ 2.การทำงานกึ่งอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสุนัขแล้วช่วยพยุงให้เคลื่อนที่ 3.การทำงานแบบรอรับคำสั่งย่อยจากผู้ใช้ ผลของโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อนักกายภาพบำบัดสุนัขทำให้ใช้จำนวนคนในการบำบัดน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัด ทำให้เพิ่มโอกาศในการรักษาให้กับสุนัขตัวอื่นได้มากขึ้น