อุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการหยุดหายใจขณะนอนหลับของตนเองเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรภัทร ศิริพลตั้งมั่น, สิทธิศักดิ์ มงคลสวัสดิ์, ญาณนท์ ลายภูคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการหยุดหายใจขณะนอนหลับของตนเองเบื้องต้นพัฒนาในรูปแบบหมอนที่สามารถวัดอัตราการหยุดหายในขณะหลับโดยเบื้องต้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานและนำข้อมูลที่ได้จากการวัดอัตราการหยุดหายใจไปวิเคราะห์ต่อไปเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ