การศึกษาการวัดอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ โดยสร้างชุดการทดลองการวัดอัตราเร็วเสียงในอากาศอย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟนและท่อกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรปรียา ไทยประเสริฐ, พรรษสินี รักสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดการทดลองที่ใช้วัดหาอัตราเร็วเสียงในอากาศและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการวัดอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยใช้ท่อกระดาษที่มีขนาดต่างกัน โดยคณะผู้จัดทำใช้ท่อ 3 ขนาด ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่มีความยาว 60, 80 และ 100 เซนติเมตร ตามลำดับ และใช้สมาร์ทโฟน 2 เครื่อง ซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชัน Phyphox ใช้เป็นแหล่งกำเนิดเสียง และอีกเครื่องติดตั้งแอปพลิเคชัน Oscilloscope ใช้หาตำแหน่งที่มีความเข้มเสียงมาก ภายในท่อปลายเปิดทั้งสองด้านและท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน โดยจะนำค่าความถี่และควาวยาวคลื่นเสียงที่ได้จากการทดลองมาคำนวณหาอัตราเร็วเสียงในอากาศ จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับอัตราเร็วเสียงในอากาศที่คำนวณมาได้จากอุณหภุมิ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการทดลอง