การศึกษาดินด่างที่ปรับสภาพด้วยมูลค้างคาวที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาดินด่างที่ปรับสภาพด้วยมูลค้างคาวที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช​ ห้าหวา, วริษฐ์ ชัยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดกระบี่เกษตรกรจำนวนมากได้มีการทำบ่อกุ้งซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ได้พบปัญหาดินด่างรอบๆบริเวณบ่อกุ้งด้วยดินด่างบริเวณรอบๆบ่อกุ้งเกิดการสังเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนพืชในเวลากลางวันจะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำลดลงเนื่องจากการลดลงของกดคาร์บอนิคส่งผลให้ความเป็นด่างสูงขึ้นทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ จึงส่งผลให้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาดินด่างที่ปรับคุณภาพด้วยมูลค้างคาวเหมาะสมสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวได้ศึกษาการเจริญเติบโตของผักชี ผักกาดและกวางตุ้ง