การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากตะไคร่น้ำ ใบผักตบชวา และ ใบจอกตามแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ ทิพย์พิทักษ์, เกวลิน คชรัตน์, จาฏุพัจน์ สู่คง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในบริเวณแหล่งน้ำตามสถานที่ต่างๆ มีตะไคร่น้ำ ใบผักตบชวา และ ใบจอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าความจำเป็น ทำให้เกิดแหล่งน้ำเน่าเสียแทนที่น้ำจะใสสะอาด แต่หากมีตะไคร่น้ำ ใบผักตบชวา และ ใบจอกในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำวัชพืชที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นถ่านเพื่อเป็นการลดปริมาณวัชพืชตามแหล่งน้ำ