การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากเปลือกหอยเชอร์รี่และ เปลือกหอยเจดีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์บุญ อุทัยรัตน์, ฑิฌาพร ไพศาลศักดิ์ทวี, ณัฐชยา ชูปลอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากเปลือกหอยเชอร์รี่และ เปลือกหอยเจดีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้ำยาเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากเปลือกหอยเชอร์รี่ กับน้ำยาเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากเปลือกหอยเจดีย์ และเป็นการลดการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพดิน และมนุษย์ที่จะได้รับสารตกค้าง มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ นำเปลือกหอยทั้งสองอย่างละ 2 กิโลกรัมมาทุบให้ละเอียด นำไปผสมกากน้ำตาลชนิดละ 1 กิโลกรัม นำไปใส่ในถังหมักขนาด 5 ลิตร 2 ถัง นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1/4 ซอง ผสมในน้ำ 2 ลิตร เทใส่ในถังชนิดละ 1 ลิตร ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในหมักในที่ร่มเป็นเวลา 15-20 วันก็จะได้น้ำยาเร่งการเจริญของพืช หลังจากนั้นนำไปทดลองกับต้นพริกซึ่งมีอายุ 14 วัน โดยให้น้ำยาเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกๆ 1 อาทิตย์ในครั้งละ 100 มิลลิลิตรเป็นเวลา 8 อาทิตย์โดยสังเกตการเจริญเติบโตของต้นพริกโดยการวัดส่วนสูงทุกอาทิตย์