ชุดตรวจคลอโรฟิลล์ตรวจจับโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพรรณ์ อายะชู, ปีวรา เครือสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล, รัชนก สุวรรณจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชุดตรวจคลอโรฟิลล์ตรวจจับโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในน้ำ มีจุดประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของคลอโรฟิลล์ a และ b ในการตรวจจับโลหะหนักสารหนู (As) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb)2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคลอโรฟิลล์ในการตรวจจับโลหะหนัก สารหนู (As) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) 3.สร้างชุดตรวจโลหะหนัก สารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) จากคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีที่มาจาก

ในปัจจุบันแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเสียเกิดจากการปนเปื้อนของโลหะหนักชนิดต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทขาดการจัดการจากการบำบัดและการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งมีราคาแพงเป็นการเพิ่มต้นทุนในงบประมาณของโรงงานและมีการสั่งจัดซื้อได้ยากรวมถึงความสะดวกในการพกพาในที่ต่างๆ ผู้ศึกษาจึงหาหนทางที่จะตรวจวัดโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสะดวกต่อการตรวจวัด จากการศึกษาพบว่าพืชที่มีคลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุสามารถตรวจจับโลหะหนักได้โดยเมื่อหยดโลหะหนักในสารละลายคลอโรฟิลล์ สีของโลหะหนักจึงเปลี่ยนสีตามชนิดของโลหะหนักสามารถบอกชนิดโลหะหนักแต่ละชนิดได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดประยุกต์จากองค์ประกอบที่ว่ามาเหล่านี้ สามารถนำมาทำเป็นชุดตรวจวัดโลหะหนักโดยการเทียบกับแถบเลเวลสี โดยมีวิธีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ตอนที่1 ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของคลอโรฟิลล์ที่สามารถตรวจจับโลหะหนักได้

  1. โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ a และ b

ตอนที่ 2 ศึกษาขั้นตอนการสกัดโครงสร้างคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บีจากใบย่านาง

การทดลองที่ 1 การสกัดคลอโรฟิลล์เอด้วยน้ำ( H2O)

ตัวแปรต้น ตัวทำละลายน้ำ( H2O)

ตัวแปรตามคลอโรฟิลล์เอบริสุทธิ์ที่สกัดได้

ตัวแปรควบคุม อุณหภูมิที่ใช้ต้มสกัด

1.นำใบย่านางมาปริมาณ 10 กรัม ฉีกและบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ

2.สกัดด้วยเอทานอลปริมาตร 300 มิลลิลิตร

3.โดยการต้มโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

4.ใช้เวลาในการต้ม 30 นาที

5.คนและรอคลอโรฟิลล์ที่มีสีเขียวออกมาจากใบย่านาง

การทดลองที่ 2 การสกัดคลอโรฟิลล์บี จากเอทิลอีเทอร์(R-O-R)

ตัวแปรต้น ความเข้มข้นของเอทิลอีเทอร์(R-O-R)

ตัวแปรตามคลอโรฟิลล์บีบริสุทธิ์ที่สกัดได้

ตัวแปรควบคุม อุณหภูมิที่ใช้ต้มสกัด

1.นำใบย่านางมาปริมาณ 10 กรัม ฉีกและบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ

2.สกัดด้วยเอทานอลปริมาตร 300 มิลลิลิตร

3.โดยการต้มโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

4.ใช้เวลาในการต้ม 30 นาที

5.คนและรอคลอโรฟิลล์ที่มีสีเขียวออกมาจากใบย่านาง

ตอนที่ 3 ขั้นตอนนำตัวสกัดออกโดยการระเหยแห้งของสารละลายคลอโรฟิลล์

  1. ระเหยแห้งเอทานอลโดยใช้ความร้อน

ตอนที่ 4 ศึกษาการเกิดสีและการเปลี่ยนสีของสารเชิงซ้อนของโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb)ในคลอโรฟิลล์เอ และ คลอโรฟิลล์บี (ต่อจากการทดลองที่ 3)

ตัวแปรต้น ชนิดของโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb)

ตัวแปรตาม สีในการตรวจจับของคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บี

ตัวแปรควบคุม ปริมาณของคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บี และ ความเข้มข้นของโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb)

1.หยดคลอโรฟิลล์ลงในจานหลุมจำนวน 5 หยด จำนวน 4 หลุม

2.หยดโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ลงในแต่ละหลุมของคลอโรฟิลล์ อย่างละ 5 หยด

3.สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสี

ตอนที่ 5 ศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในการเปลี่ยนสีของสารประกอบเชิงซ้อน

ตัวแปรต้น ความเข้มข้นของโลหะหนักสารหนู(As)ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb)

ตัวแปรตาม ความเข้มของสีในการตรวจจับของคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บี

ตัวแปรควบคุม ปริมาณสารสกัดคลอโรฟิลล์

  1. หยดคลอโรฟิลล์ลงในจานหลุมจำนวน 5 หยด จำนวน 13 หลุม

  2. หยดโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Hg)โดยโลหะแต่ละชนิดมีความ เข้มข้นที่ต่างกัน โลหะละสามค่าลงในหลุมของคลอโรฟิลล์ ความเข้มข้นละ5หยด

ตอนที่ 6เปรียบเทียบสีของสารเชิงซ้อนของโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บีเพื่อจัดทำแถบสีหรือสเกล(ต่อจากการทดลองที่5)

  1. เปรียบเทียบสีของสารประกอบเชิงซ้อนที่ได้โดยใช้โปรแกรมดูcodeสีR G B

ตอนที่7 ศึกษาหาค่าpH ที่เหมาะสมกับค่าความเข้มข้นที่สีสารเชิงซ้อนในคลอโรฟิลล์

ตัวแปรต้น ค่าpH

ตัวแปรตาม ค่าความเข้มของสีจะปรากฏชัดเจน

ตัวแปรควบคุม ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์และโลหะหนัก

  1. หยดคลอโรฟิลล์ลงในจานหลุมจำนวน 5หยด จำนวน 21 หลุม

  2. ใส่สารละลายกรด-เบสที่มีค่าpH 3 5 6 7 และ9โดยใส่สารละลายความเข้มข้นละ 5หลุม

  3. หยดโลหะหนักสารหนู(As) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ลงในแต่ละหลุมของ

คลอโรฟิลล์ อย่างละ 5 หยด

4.สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสีโดยใช้โปรแกรมดูcodeสีR G B