คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบจากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา อินละปะ, ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างของสารประกอบในสารสกัดหยาบในผลดีปลี ที่ต้านเซลล์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 และเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 ของสารสกัดหยาบและสารประกอบผลดีปลี โดยการทดลองทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตอนที่ 1 การสกัดผลดีปลี ใช้ผลดีปลีสดตากแห้งบด 1 กิโลกรัม ทำการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายเฮกเซน ได้น้ำหนักสารสกัด 46.96 กรัม คิดเป็นผลผลิตร้อยละ 31.2 ตอนที่ 2 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 ของสารสกัดหยาบชั้นเฮกเซนจากผลดีปลี พบว่าสารสกัดหยาบชั้นเฮกเซนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็ง

เม็ดเลือดแดงชนิดK562 ได้ โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้น 58 ± 4.6 µg/mL ตอนที่ 3 การแยกสารให้บริสุทธิ์ นำสารสกัดหยาบชั้นเฮกเซนไปทำการแยกสารให้บริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี เลือกใช้ซิลิกาเจลเป็นเฟสคงที่และตัวทำละลายเฮกเซน 100% และค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นโดยเพิ่มตัวทำละลายเอทิลอะซิเตดครั้งละ 20% ผสมกับตัวทำละลายเฮกเซนเป็นเฟสเคลื่อนที่ จากนั้นทำการตกผลึกสารโดยใช้เอทานอลเย็น แล้วนำไปทดสอบความบริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบเยื่อบาง พบว่าได้ผลึกสารบริสุทธิ์ทั้งหมด 2 สาร(สารตัวที่1และ2) ตอนที่ 4 นำผลึกสารบริสุทธิ์ที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 พบว่าผลึกสารตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้น 42.3 ± 3.7 µg/mL และ 15.3 ± 3.2 µg/mL ตามลำดับ ตอนที่ 5 นำผลึกสารตัวที่ 2 ส่งตรวจวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีอย่างละเอียดโดยใช้เทคนิค UV IR MS และ NMr เพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิดK562 มากที่สุด พบว่าสารตัวที่ 2 คือสาร เมทิล ไพเพอเรท (Methyl Piperate)