การหารัศมีของฐานเเก้วรูปวงกลมที่วางบนจานรองเเก้วรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเมื่อเเบ่งอัตราส่วนของเเต่ละด้าน p ต่อ q

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรุดา เทียนถาวร, ณฐมน ชอบธรรมดี, รินรดา จันทร์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ขันติกุล, โสรัฐ ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “การหารัศมีของฐานแก้วรูปวงกลมที่วางบนจานรองแก้วรูป n เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อแบ่งอัตราส่วนของแต่ละด้าน p ต่อ q ” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาความยาวแต่ละด้านของรูปคล้าย n เหลี่ยมด้านเท่าด้านในรูป n เหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดจากการแบ่งแต่ละด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าด้วยอัตราส่วน p ต่อ q และ สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปคล้าย n เหลี่ยมด้านเท่าด้านในรูป n เหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดจากการแบ่งแต่ละด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าด้วยอัตราส่วน p ต่อ q