การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลปริยา รองมี, ภัททิมา ชื่นเรือง, กันต์กนธี แก่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ขันติกุล, โสรัฐ ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎี การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง ของการงอเข่าในการก้าวขึ้นบันได และยังพิสูจน์ทฤษฎีการหาความสูง ระหว่างปลายลูกนอนของบันไดตอนก้าวขาขึ้น และส่วนหัวของกระดูกต้นขา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง ของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได