การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านที่ทำจากไผ่บงที่มีผลต่อการกำจัดสารตกค้างในพืชผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริภัทร ทบแก้ว, รชฏ สุวรรณไตรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อทำให้มีผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้สนใจถึงคุณภาพผลผลิตที่ควรจะเป็น เพราะยาฆ่าแมลงเป็นสารเคมีอันตราย หากผู้บริโภคได้รับมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำถ่านมาในการกำจัดสารตกค้างในพืชผัก