การศึกษาประสิทธิภาพของนาฬิกาปลุกด้วยระบบเสียงธรรมชาติและระบบเสียงรบกวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา แสงกระจ่าง, ณิชาภัทร พรมวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง, ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนประจำที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือในการตั้งนาฬิกาปลุก มีเพียงกริ่งหอที่ดังขึ้นเพียงครั้งเดียวเวลา 5.00 น. ทำให้นักเรียนหลายคนเกิดปัญหาในการดำเนินกิจวัตรประจำวันหลายประการ ตัวอย่างเช่น 5.00 น.เป็นเวลาที่เช้าเกินไป หรือการไม่ได้ยินเสียงกริ่งหอ ส่งผลให้ทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทันเวลาลงหอที่กำหนด ผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำนาฬิกาปลุกประยุกต์ร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อศึกษาระบบเสียงที่มีประสิทธิภาพในการรบกวนการนอนได้ดีที่สุด ซึ่งส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 2.วงจรกริ่ง 3.บอร์ด Arduino โดยใช้หลักการเขียนโค้ดและการต่อวงจรเซนเซอร์เข้ากับวงจรกริ่ง ผู้จำทำได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.เพื่อสร้างนาฬิกาปลุกเซนเซอร์ในระบบเสียงธรรมชาติและระบบเสียงรบกวน 2.เพื่อศึกษาระบบเสียงที่มีประสิทธิภาพในการรบกวนการนอนได้ดีที่สุด 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ผู้ทดลองใช้มีต่อชิ้นงาน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต