การหาจำนวนเพนตากอนจากครึ่งหนึ่งของผลต่างของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา สุพรม, เพ็ญพิชชา ผูกพันธ์, สิริยากร พิริยะกิจไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวรรณ คลังทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาจำนวนเพนตากอน (Pentagonal Numbers) เพื่อปรับให้อยู่ในรูปแบบที่ดูง่ายขึ้น โดยการคิดค้นวิธีการใหม่ในการหาจำนวนเพนตากอน ซึ่งสามารถทำได้โดยนำความรู้เรื่องจำนวนเพนตากอนและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาประยุกต์ใช้ในการหาจำนวนเพนตากอน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาการหาจำนวนเพนตากอนจากวิธีการใหม่ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนเพนตากอน กับผลต่างของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

จากการศึกษาการหาจำนวนเพนตากอนจากสูตรทั่วไป เมื่อพิจารณา จะได้ว่าชุดจำนวนเพนตากอนที่เป็นจำนวนคู่คือ n= 2,4,6,…,n เมื่อลบ n/2 ออกแล้ว คือ ครึ่งหนึ่งของผลต่างของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูป สามารถเขียนแสดงได้สองแบบ คือ แสดงเป็นสูตรที่ได้ข้างต้นและแสดงเป็นรูปภาพจากสูตรให้เข้าใจมากขึ้น