การหาปริมาณปรอทในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบนอุปกรณ์กระดาษเรืองแสงอย่างง่ายที่เคลือบด้วยอนุภาคทองนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์, ชัยวัฒณ์ พาเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุริม จารุจำรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

A selective and sensitive mercury (Hg2+) determination in environmental samples based on enhanced catalytic activity of gold amalgamation (Au-Hg) using a paper-based analytical device (PAD) was developed. The developed peroxidase-mimicking activity of Au-Hg towards H2O2-mediated oxidation of o-phenylenediamine dihydrochloride (non-fluorescence structure, OPD) to produce an orange-yellow fluorescence product of 2,3-diamino phenazine (DAP) was investigated. The detection zone was coated with gold nanoparticles (AuNPs) solution and added the OPD substrate. During the analysis step, Hg2+ in the samples interacts with AuNPs to form the Au-Hg amalgam products through the amalgamation. Next, the generated Au-Hg amalgam species oxidized the OPD fluorescence substrate in the presence of H2O2, subsequently increasing the fluorescent intensity (DAP) on the PAD corresponding to Hg2+ concentrations. For quantitative analysis of Hg2+, the detection zone on the PAD was captured by a camera attached to a smartphone under a homemade UV-controlled lightbox. The generated intensities were then analyzed using the ImageJ software to establish a calibration curve for further quantification. Importantly, this developed approach can offer advantages over the conventional method in terms of ease of use, low cost, small volumes of reagents, and samples. Ultimately, the paper-based test kit is expected to be developed as a prototype for an efficient fluorometric assay detecting mercury in environmental samples.