การศึกษา วิจัย สมุนไพรไล่แมลงในสวนผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่มุก นิลทอง, พจมาน ศรีรัตน์, ปัณฑิตา ปรีเปรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิจัยสมุนไพรไล่แมลงในสวนผักโดยใช้น้ำหมักสมุนไพร มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลผลิตและในดิน โครงงานนี้ได้แนวคิดจากการที่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากมักใช้สารเคมีในการเพาะปลูกหรือแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช ซึ่งสารเคมีที่นำมาใช้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภค อีกทั้งยังทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอีกด้วย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช โดยเริ่มจากศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่จะนำมาใช้เป็นน้ำหมัก สามารถหาได้ตามธรรมชาติและมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป และศึกษาพืชผักสวนครัวที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่

จากการทดลองปลูกผักกาดขาว ผักกาดฮีน ผักกาดหอม ผักบุ้ง คะน้าและกวางตุ้งโดยใช้น้ำหมักจากสมุนไพรได้แก่ น้ำหมักจากสะเดา น้ำหมักจากดอกดาวเรือง น้ำหมักจากตะไคร้ น้ำหมักจากข่า น้ำหมักจากพริกและน้ำหมักจากมะกรูดโดยผสมกับน้ำในอัตราส่วนหัวเชื้อน้ำหมัก 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 6 ลิตร รดผักทุกๆ1สัปดาห์และสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นผักโดยวัดจากปริมาณของแมลงศัตรูพืช ความสวยงามของต้นผัก สีของต้นผักและความเจริญเติบโตของต้นผักที่สมดุลกับระยะเวลาการปลูก