ฝาถังขยะระบบแอร์ล็อค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชิต นานนท์, ธนภัทร นาพันธ์, นวพล ช่วงโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช ชื่นตา, สิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างฝาถังขยะที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากปัจจุบันมีขยะติดเชื้อทิ้งลงถังขยะจำนวนมาก ซึ่งถังขยะที่มีให้บริการทั่วไปจะเป็นฝาครอบแบบชั้นเดียว ซึ่งไม่สามารถปิดถังขยะได้มิดชิด และไม่สามารถควบคุมอากาศไหลออกจากถังขยะได้ อีกทั้งการใช้งานยังจำเป็นต้องใช้มือหรือเท้าในการยกฝาถัง ทำให้ผู้ใช้เห็นสภาพภายในถังที่ไม่น่ามอง และมีเชื้อโรคแพร่ออกจากถังขยะ ในขณะเดียวกันตอนปิดฝาจะปล่อยให้ฝาตกลงปิดปากถังจะทำให้เกิดความดันอากาศภายในถังพัดเอาเชื้อโรคและกลิ่นเหม็นแพร่ออกมายังผู้ใช้งาน ฝาถังขยะที่มีระบบ Air Lock เลื่อนเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติจะทำให้ไม่เกิดลมพัดจากภายในถังออกมาขณะปิด และมองไม่เห็นสภาพภายในถัง จะทำให้ไม่เกิดการกระจายของกลิ่นออกมาจากถังขณะทิ้งขยะจะทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้