ฝาถังขยะป้องกันการแพร่เชื่อโรคแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร นนบัณดิษฐ, เจตนิพัทธ์ อำคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิชัย ยางธิสาร, อรนุช ชื่นตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วง 10 ปี (ระหว่างปีพ.ศ.2552-2561) นอกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 24.11 ล้านตัน เป็น 27.93 ล้านตัน ปริมาณขยะพลาสติกก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2561 คิดเป็น 12% ของขยะมูลฝอย หรือประมาณ 2 ล้านตัน โดย 1.2 ล้านตัน เป็นถุงพลาสติก ส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกชนิดอื่น ๆ เช่น กล่อง ถาด ขวด ฝาจุกเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง มีการรงณรงค์การทิ้งขยะซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะย่อยสลาย(สีเขียว) ถังขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) ถังขยะรีไซเคิล(สีเหลือง) และถังขยะอันตราย (สีแดง)(กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ซึ่งจากประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการสังเกตพบว่าถังขยะเปียกจะเหม็นและสกปรกมากจนไม่กล้าเปิดฝาถัง ส่วนถังขยะที่บรรจุขยะติดเชื้อ เช่น ขยะจากหน้ากากอนามัย ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ฯลฯ โดยเฉพาะถังขยะในโรงพยาบาล ในห้องน้ำสาธารณะ จะสปรกและส่งกลิ่นเหม็นสามารถแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นเพราะฝาครอบถังขยะไม่สามารถปิดถังขยะได้มิดชิดส่วนใหญ่มีฝาเปิดปิด แบบฝาเดียว ในการใช้งานจะใช้มือจับหรือเท้าเหยียบเพื่อยกฝาขึ้น แล้วทิ้งขยะจะทำให้คนทิ้งมองเห็นสภาพน่าขยะแขยง กลิ่นเหม็น และมีเชื้อโรคแพร่ออกจากถังขยะ ในขณะเดียวกันตอนปิดฝาจะปล่อยให้ฝาตกลงปิดปากถังจะทำให้เกิดลมพัดเอาเชื้อโรค และกลิ่นเหม็นแพร่ออกมายังผู้ใช้งาน แต่ถ้ามีฝาถังขยะที่เปิดปิดเองโดยอัตโนมัติและมองไม่เห็นสภาพภายในถัง จะทำให้ไม่เกิดการกระจายของกลิ่นออกมาจากถังขณะเทขยะจะทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยออกแบบให้สามารถป้องกันเชื้อโรคพร้อมกับการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ออกแบบฝาให้มีรูปวงกลมรัศมี 15 เซนติเมตร ซ้อนกัน 4 ชั้น มีแกนหมุนเดียวกัน บรรจุลงในท่อทรงกระบอกสูง 15 เซนติเมตร ควบคุมการทำงานโดยใช้บอร์ด ซึ่งจะทำงานโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงจากคนที่เดินเข้ามาทิ้งขยะบอร์ดจะสั่งให้มอเตอร์ 12 v หมุน 135 องศา เพื่อเปิดช่องรับขยะที่เป็นเชื้อโรค เมื่อคนทิ้งเดินออกจากถังขยะเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงสั่งไปยังบอร์ดให้มอเตอร์หมุนต่อไป อีก 225 องศา เพื่อปิดช่องรับเศษขยะพร้อมสั่งให้ปั๊มพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรับเศษขยะให้สะอาด ซึ่งจะหมุนมาที่ตำแหน่งเดิม ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้สอง แบบ ได้แก่ 1)ถังขยะที่ใช้กับขยะติดเชื้อทั่วไป 2)ใช้สำหรับขยะเปียกในครัวเรือนซึ่งได้เพิ่มแกนกวนเศษอาหารซึ่งต่อจากแกนหมุน เพื่อเพิ่มกระบวนการเปลี่ยนเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารเปียก และมีระบบล้างฝาถึงซึ่งทำงานหลังระบบหมุนเพื่อกวาดเศษอาหารให้ตกลงไปภายในถัง