ศึกษาผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน(GA) ต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติวัต เกิดล่อง, ปารัช เขมะสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักของประเทศ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างนึงนั้นก็คือ ข้าวโพด ซึ่งประโยชน์ของข้าวโพดนอกจากการนำมาบริโภคโดยมนุษย์แล้ว ก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารซึ่ง และนำกาบข้าวโพดที่เหลือใช้มาเผาเพื่อเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากเก็บเมล็ดข้าวโพดอาจจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต่ำลง วิธีการทดลองแช่เมล็ดข้าวโพด 50 เมล็ดไว้ในสารละลาย GA เข้มข้น 0,100,150,200 ppm แยกไว้เป็นชุดๆ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำเมล็ดที่แช่มาเพาะในกระดาษเพาะ วัดความยาวราก เป็นเวลาทุกๆ 7 วัน จนครบ 1 เดือน ทำการทดลองซ้ำเป็นจำนวน 2 ครั้ง