การประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดความหนาของกระจก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา แมดคำ, ชาลิสา แกมนิรัตน์, โรจนศักดิ์ เวียงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร พวงยอด, มยุรี จักรสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดลำแสงที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งพลังงานแสงเลเซอร์สามารถมีคุณสมบัติได้หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการออกแบบ เลเซอร์ส่วนมากจะมีลำแสงที่มีขนาดเล็ก สามารถระบุความยาวคลื่นได้ โดยดูจากสีของเลเซอร์ ปัจจุบันเลเซอร์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตกันแพร่หลาย และกลายเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เห็นเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องอ่านแผ่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์ตัดโลหะก้วยเลเซอร์ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเลเซอร์มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือแม้กระทั่งด้านการทหาร เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความยาวคลื่นตามที่ต้องการได้ ลำแสงเลเซอร์จะขนานกันไปตลอดระยะทางไกลๆไม่มีการบานปลายออก

ในการประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ที่หลากหลายด้านนั้น ยังทำให้ผู้วิจัยคิดว่าสามารถนำเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการวัดความหนาของกระจกได้อีก เนื่องจากกระจกเป็นวัสดุที่โปร่งแสงทำให้แสงเลเซอร์ทะลุผ่านแล้วเกิดการหักเหแสงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำโครงงานเรื่องการประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดความหนาของกระจก โดยนำหลักการหักเหแสงของเลเซอร์ที่ผ่านกระจกนี้มาประยุกต์ใช้ในการวัดหาความหนาของกระจกและพัฒนาให้เกิดความแม่นยำของการวัดได้อีกด้วย