การผลิตวัสดุทดแทนไม้จากกากปาล์มน้ำมันและแกลบข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรชัย อยู่เย็น, โยษิตา แจ้งจิตร, นิชนันท์ พวกเมืองพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชำนาญ เพริดพราว, วีระศักดิ์ อุปถานา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีแนวคิดในการนำกากผลปาล์มน้ำมัน ที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์มและแกลบข้าว ที่ได้จากการสีข้าวเปลือก มาสร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าโดยการนำกากผลปาล์มน้ำมันและแกลบข้าวมาผสมกัน แล้วผ่านกระบวนการอัดรูปเป็นแผ่น พร้อมทั้งพิจารณาสมบัติต่างๆทางเคมีและเทคนิควิศวกรรม เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นไม้อัดทั่วไป เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน