การน้ำยาขจัดคราบเหลืองบนซิลิโคนใสด้วยสารสกัดกรดซิตริกจากผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา เกษเกษร, จีรนัย ภักดีราช, ชลลดา ทีดงเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกาวรรณ กลางชมภู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การแก้ไขปัญหาซิลิโคนใสมีคราบเหลืองเนื่องจากความร้อนจากโทรศัพท์ ความร้อนจากแสงแดดและการใช้งานมานาน และตรวจสอบว่ากรดซิตริกของผลไม้ชนิดใดมีความเป็นกรดสูง โดยการวัดค่า pH โดยเครื่อง pH meter แล้วจึงมาผสมกับสารเคมี ได้แก่ อะซิโตน(acetone)และทินเนอร์(thinner) แล้วนำมาประเมินประสิทธิภาพการขจัดคราบเหลืองของซิลิโคนใสของกรดซิตริกในผลไม้แต่ละชนิด