การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไหมละลายจากเส้นใยคอลลาเจน ในเกล็ดปลานิลต่อเส้นใยคอลลาเจนในเกล็ดปลาทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชนันทน์ หาญกล้า, ปนัดดา อนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดเห็นที่จะพัฒนานวัตกรรมไหมละลายจากเส้นใย คอลลาเจนในเกล็ดปลานิลและเส้นใยคอลลาเจนในเกล็ดปลาทับทิม โดยศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยคอลลาเจนใน เกล็ดปลานิลต่อเส้นใยคอลลาเจนในเกล็ดปลาทับทิม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยการศึกษาคุณสมบัติทาง กายภาพของไหมละลายแต่ละอัตราส่วน กับไหมละลายยี่ห้อ PAPLAIN เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการผลิตไหม ละลาย จากการทำโครงงานนี้สามารถกำจัดเกล็ดปลานิลและเกล็ดปลาทับทิมที่เป็นขยะชีวภาพ และแปรรูปให้เป็น ประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการทำไหมละลายได้อีกด้วย