การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการประดิษฐ์กระดาษจากฟางข้าวผสมกาบมะพร้าวเพื่อพัฒนาเป็นถุงเพาะชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญา เหลืองทิพากร, โมโมโยะ ทาเคกาวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร จำรองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกข้าวและมะพร้าว ทำให้มีฟางข้าวและกาบมะพร้าวเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ใช้วิธีกำจัดฟางข้าวและกาบมะพร้าวโดยการเผาทำลาย ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงคิดจะนำฟางข้าวและกาบมะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นกระดาษและพัฒนาเป็นถุงเพาะชำ โดยการนำเส้นใยฟางข้าวที่ต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้ว นำมาผสมกับเส้นใยกาบมะพร้าวที่ปั่นด้วยเครื่องปั่นผสม ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป จากนั้นขึ้นรูปเป็นกระดาษโดยใช้เทคนิคการแตะ ซึ่งใช้ตะแกรงช่วยในการขึ้นรูป โดยจะนำตะแกรงไปลอยในน้ำ แล้วนำเส้นใยที่เตรียมไว้มาตีให้กระจายทั่วตะแกรง ตากแห้งขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษ และนำไปทำเป็นถุงเพาะชำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาฟางข้าวและกาบมะพร้าว และเป็นการนำของเหลือใช้จากการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด