การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria sp. ในกล้วยไม้สกุลแคทลียาด้วยสารสกัดกรดซิตริกจากมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธวีร์ ตันติกุลวัฒนา, ชาลิสา สนองพระคุณ, ณัชชา สวนพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวพิชญ์ เกษมสุข, นิศารัตน์ ทาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria sp. ในกล้วยไม้สกุลแคทลียาด้วยสารสกัดกรดซิตริกจากมะนาว” จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria sp. ด้วยสารสกัดกรดซิตริกที่ได้จากน้ำมะนาวกับน้ำกลั่นในอัตราส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 0:100 5:95 10:90 25:75 50:50 75:25 100:0 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้จริง โดยทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria sp. ด้วยการแยกเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดดำที่ได้จากใบกล้วยไม้ด้วยวิธี tissue transplanting technique และนำเชื้อราไปเพาะเลี้ยงต่อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบว่าอัตราส่วนสารสกัดกรดซิตริกต่อน้ำในอัตราส่วน 100:0 มีบริเวณเคลียร์โซนกว้างมากที่สุด และทดสอบหาอัตส่วนสารสกัดกรดซิตริกต่อน้ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อกล้วยไม้ พบว่าอัตราส่วนสารสกัดกรดซิตริกต่อน้ำทุกอัตราส่วนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ บนเนื้อเยื่อใบกล้วยไม้