การศึกษาความสามารถของสนิมเหล็กในการตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นดิน กาฬษร, นัทธมน โพธิ์ศรี, สุธีกานต์ สงวนวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ รอตเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัย เรื่องการศึกษาความสามารถของสนิมเหล็กในการตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความสามารถของสนิมเหล็กในการตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่อยู่ในรูปของสารละลายกรดซัลฟิวริก แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การศึกษาการเตรียมสนิมเหล็กและการสร้างกระดาษชุดทดสอบ โดยการนำตะปูเหล็กไปแช่ในน้ำกลั่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร พบว่าสนิมเหล็กที่ได้จะมีสีแตกต่างกันไปตามชนิดของสารละลาย ยกเว้นการแช่ตะปูเหล็ก ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เกิดสนิม จากนั้นนำสนิมเหล็กทาลงบนกระดาษกรองเพื่อสร้างเป็นกระดาษชุดทดสอบ การทดลองที่ 2 การทดสอบการทำปฏิกิริยาของสนิมเหล็กบนกระดาษชุดทดสอบ กับสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5 และ2.0 โมลาร์ พบว่ากระดาษชุดทดสอบจะมีสีเข้มขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น และเมื่อถึงระดับความเข้มข้นหนึ่งของแต่ละชุดทดสอบสีของสนิมเหล็กจะจางลง จึงสรุปว่าชนิดของสนิมเหล็กส่งผลต่อ การตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่อยู่ในรูปสารละลายกรดซัลฟิวริก ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบและการแสดงผลที่แตกต่างกัน