การศึกษาระยะห่างต้นข้าวที่มีผลต่อการเกิดอาการไหม้จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิตา อ้นสุข, นันทวรรณ รักษา, ภัทรพล ชีระภากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวพิชญ์ เกษมสุข, นิศารัตน์ ทาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันปัญหาแมลงศัตรูพืชมีผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมในนาข้าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาเพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล เมื่อมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ต้นข้าวในนาจะมีอาการไหม้ เนื่องจากถูกเพลี้ยเจาะดูดน้ำเลี้ยงในเซลล์ไป การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีโอกาสการแพร่ระบาดสูงในนาหว่านมากกว่านาดำ เนื่องจากต้นข้าวอยู่ชิดติดกันหนาแน่น นามีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลา ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและทำการทดลองเพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสมในการเจริญของต้นข้าว โดยมีระยะห่างที่แตกต่างกัน และสรุปผลระยะที่ดีที่สุดจากการสังเกตจุดรอยไหม้บนต้นข้าว (brown spot)