ศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกที่ส่งผลต่ออัตราความหนาแน่นของหญ้าทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตม์ เจนวิชชุเมธ, กัญธรส แอสบิลลี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าทะเลเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศท้องทะเลเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่องของหญ้าทะเล และการลดลงของหญ้าทะเลเกิดได้จากหลายสาเหตุ คือกระแสน้ำ การทับถมของตะกอนดิน หรือการลากอวนของชาวประมง และในขณะเดียวกันทั่วโลกมีปริมาณไมโครพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ซึ่งไมโครพลาสติกมีผลต่อการดูมซึมอาหารและการตรึงไนโตรเจนของหญ้าทะเล ทำให้กระบวนการเมทาบอลลิซึมของหญ้าทะเลลดลง ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลกระทบของปริมาณไมโครพลาสติกต่อความหนาแน่นของหญ้าทะเล ในแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตรัง ในการศึกษาทางผู้วิจัยต้องการศึกษาคุณภาพดินคือ ค่าpH อุณหภูมิ ธาตุอาหาร ปริมาณไมโครพลาสติกในดิน ปริมาณไมโครพลาสติกในหญ้าทะเล รวมถึงการสำรวจชนิดของหญ้าทะเล และประเมินความสมบูรณ์จากร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเล โดยผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อความหนาแน่นของหญ้าทะเลจะเป็นแนวทางต่อการอนุรักษ์หญ้าทะเล และเพิ่มอัตราการรอดของหญ้าทะเล