ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans ของ กระเทียม กะเพรา ใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตชพล พรามกุล, จิรัชญา คู่วงศ์ไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดเชื้อในราช่องปาก ซึ่งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) เป็นเชื้อราที่พบได้มากใน

การเกิดเชื้อราในช่องปาก โดยมีแนวทางการรักษาด้วยการใช้สารเคมีการรักษาอาการติดเชื้อโดยใช้สารเคมี มีจํานวนจํากัดและผลข้างเคียง รวมถึงการเกิดของสายพันธุ์ดื้อยา จึงได้ศึกษาหาสารสกัดที่แยกได้จากแหล่งธรรมชาติ มีแนวโน้มการต่อต้านเชื้อกลุ่ม Candida พบว่าสารประกอบฟีนอล

(phenolic compound) มีแนวโน้มการต่อต้านเชื้อกลุ่ม Candida ทั้งในหลอดทดลองและในร่างกาย จากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบว่ากระเทียม กะเพรา ใบพลูมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อกลุ่ม Candida จึงได้นําของกระเทียม กะเพรา ใบ

พลูมาศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ C. albicans ดังนั้นผู้จัดทําจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณของสารประกอบฟีนอลสารสกัดกระเทียม กะเพรา ใบพลูโดย Folin-Ciocalteu method และเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการยั้งเชื้อ C. albicans ผ่านการนำสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆไปแช่บนฐานฟันเทียม การศึกษานี้เพื่อลดการใช้สารเคมีในการรักษาอาการติดเชื้อ และพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการลดปริมาณการการก่อตัวของเชื้อกับฟันเทียม