ศึกษาปริมาตรพีระมิดฐาน n เหลี่ยม ที่มากที่สุดแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรธน สิริโสภณวรกุล, ยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาหาปริมาตรของพีระมิดฐาน n เหลี่ยม แนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย ที่มากที่สุดที่สามารถแนบในได้ โดยการหาปริมาตรของพีระมิด แล้วทำการหาอนุพันธ์เพื่อหาปริมาตรที่มากที่สุดที่เป็นไปได้