การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อนำไปสังเคราะห์ไฮโดรเจลในการดูดซับไอออนของตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ยิ่งนคร, พลภัทร โพธิ์ไพจิตร, ณัฐพัชร์ ภวภูวดล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครเกียรติ พวงแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะกั่ว(II)ไอออน(Pb2+) เป็นไอออนอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิตหากมีการเจือปนในสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากำจัดไอออนของตะกั่วโดยการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อนำไปสังเคราะห์ไฮโดรเจล แล้วจึงศึกษาอัตราส่วนของเพคตินและสารเชื่อมขวาง แล้วทำการสังเคราะห์โดยใช้ไมโครเวฟ จากนั้นจึงใช้อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบปริมาณการดูดซับตะกั่วไอออน คุณลักษณะทางกายภาพโดย เอกลักษณ์ของไฮโดรเจล ประสิทธิภาพในการบวมน้ำ ลักษณะพื้นผิวของเจล ลักษณะรูพรุนของไฮโดรเจล ค่า pH และการดูดซับตะกั่วไอออน พฤติกรรมการดูดซับของไฮโดรเจล