การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าจากนํ้าพุเฮรอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณปิติพัฒน์ รัตนประสิทธิ์, ธนธัญ สุระสังวาลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์, รัชดาภรณ์ สามพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก ซึ่งในการสร้างพลังงานไฟฟ้าส่วน ใหญ่จะก่อให้เกิดมลพิษเเละการทําลายธรรมชาติ ทางกลุ่มได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงคิดวิธีการสร้างไฟฟ้าเพื่อใช้ใน ครัวเรือนที่เป็นการสร้างพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษเเละไม่ทําลายธรรมชาติ โดยการนําเอาหลักการของ ความดันอากาศเเเละเเรงดันนํ้าในสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า นํ้าพุเฮรอน เพื่อนํามาใช้หมุนกังหันเเละสร้างไฟฟ้าจาก ไดนาโมขนาดเล็กโดยทางกลุ่มต้องการทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากนํ้าพุเฮรอน