การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลอกคราบของปูดำนิ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี ชูอ่อน, ธัญยธรณ์ หลงขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปูดำนิ่ม ถือเป็นที่นิยมบริโภคของผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากมีรสชาติดี ทานง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม ไคติน ไอโอดีน และแมกนีเซียม เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ถูกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ในปัจจุบันบริเวณตำบลท่าข้าม จังหวัดตรัง มีการทำฟาร์มปูดำนิ่มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้ทะเลและมีปูดำอาศัยอยู่มาก สามารถจับปูมาเลี้ยงได้ง่าย แต่การเลี้ยงปูดำนิ่มนั้นมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการลอกคราบของปูดำ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพศของปู อัตราการให้อาหาร และลักษณะการตัดของปูดำนิ่มที่ส่งผลต่อการลอกคราบของปูดำนิ่ม โดยทำการเลี้ยงปูในกระชัง แบ่งเป็น 3 การทดลอง เพื่อตรวจสอบขนาด น้ำหนัก ส่วนประกอบของปู และความหนาแน่นของปู ได้แก่ การศึกษาเพศของปูที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปูนิ่ม โดยทำการคัดเลือกปูเพศผู้และปูกะเทย เพศละ 10 ตัว ทำการให้อาหาร ได้แก่ ปลาเป็ด วันละ 1 ครั้งในตอนเย็น การศึกษาอัตราการให้อาหารของปูที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปูนิ่ม โดยทำการคัดเลือกปูเพื่อให้อาหารทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1 วัน/ครั้ง, 2 วัน/ครั้ง, 3 วัน/ครั้ง และ 4 วัน/ครั้ง ในแต่ละชุดการทดลองแบ่งเป็นเพศผู้ 10 ตัว และปูกะเทย 10 ตัว และการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการตัดขาที่ส่งผลต่อการลอกคราบของปูนิ่ม โดยทำการคัดเลือกปูเพื่อตัดขา โดยใช้ปูเพศผู้ 10 ตัว หลังจากนั้นทำการคัดเลือกปูที่ไม่ตัดขา ใช้เป็นปูเพศผู้ 10 ตัว ให้อาหาร ได้แก่ ปลาเป็ด วันละ 1 ครั้งในตอนเย็น หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการลอกคราบและเพิ่มรายได้ นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรในการเลี้ยงปูนิ่มต่อไป