การศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อเลี้ยงตามธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรันธร เครือจันทร์, ศิวัชญา ขุนนุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายพวงองุ่น จัดเป็นอาหารสุขภาพที่นิยมในปัจจุบันเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง มีลักษณะเม็ดกลมและเป็นช่อคล้ายพวงองุ่น อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสและไอโอดีน นอกจากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วยังมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยดูดซับสารอาหารในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและยังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศอีกด้วย จึงทำให้มีผู้สนใจเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นสามารถทำได้ทั้งรูปแบบของการเลี้ยงในบ่อดินและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณใกล้ทะเล (ความเค็ม) แต่การเลี้ยงในระบบเปิดยังคงประสบปัญหาในด้านของสภาพอากาศที่ในฤดูฝนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งจากรายงานพบว่าความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นอยู่ระหว่าง 27-33 ส่วนในพันส่วน ถ้าน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่ำกว่า 25 ส่วนในพันส่วนจะมีผลต่อการเจริญเติบโต ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจเกี่ยวกับคุณภาพดิน ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของดิน และคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าความโปร่งใสของน้ำ ความเค็มของน้ำ และค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายในระบบปิด เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นสามารถเลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สม่ำเสมอและคุณภาพดี