การลดมลพิษจากการเผาถุงพลาสติกด้วยเตาเผาไร้ควันผ่านไส้กรองจากถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิญาพัณณ์ ชัยบรรจงวัฒน์, ปัญญดา​ ตั้งพิทักษ์ไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์