การใช้ Machine Learning เพื่อตรวจสอบความเสียหายรถยนต์จากอุบัติเหตุโดยใช้สถาปัตยกรรม MobileNet และพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเคลมประกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ เสริมศรี, นิติธร ตันกิม, ชนพัฒน์ ใจกว้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรรธน์ อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเคลมประกันในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถเคลมได้มากมาย เพราะบริษัทประกันไม่ได้บันทึกภาพสภาพรถเก่าไว้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบรอยใหม่ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารอยนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากประกัน ระบบ Machine Learning มีศักยภาพในการตรวจสอบความเสียหายจากการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพรถก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้ โดยสถาปัตยกรรม MobileNet และรูปแบบการเรียนรู้ของ Machine Learning แบบฝึกสอนตัวเองมีความเหมาะสมที่จะนำมาสร้างระบบการวิเคราะห์สภาพที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถพัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นที่รวมระบบดังกล่าวไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลมประกัน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างข้อมูลผู้ใช้ แผนการประกัน การตรวจสอบความเสียหาย การติดต่อศูนย์ซ่อม และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเคลมและซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ