การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการช่วยแตกตัวของ Vitamin C ด้วยแป้งจากเหง้าสับปะรดและ Sodium alginate

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติสุดา นุ่มสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวัน แสงสวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้เหง้าของต้นสับปะรดในการนำมาพัฒนาเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด โดยนำเหง้าสับปะรดมาดัดแปรโดยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์ และนำมาเปรียบเทียบกับสารช่วยแตกตัวที่นิยมใช้ในปัจจุบัน นั่นคือ Sodium Alginate โดยตรวจสอบความแข็ง ความกร่อน เวลาที่ใช้ในการแตกตัว และการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ