การศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร epicatechin จากเมล็ดลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาพร พิรัญเจริญ, อิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย, ชลน่าน ไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร epicatechin จากเมล็ดลำไยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร epicatechin จากเมล็ดลำไย คือ น้ำและเอทานอล มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การเตรียมสารสกัดจากเมล็ดลำไย ความเข้มข้น 10% m/v โดยใช้วิธีสกัดหยาบ 2) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli โดยเพาะเชื้อในอาหารเหลว Nutrient Broth 3) การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัด โดยวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยใช้วิธีการวัดความขุ่นจากเครื่อง Spectrophotometer จากการทดสอบ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ชุดทดลองของแบคทีเรียที่ทดสอบกับสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่มีเอทานอลเป็น ตัวทำละลายมีผลต่างของค่าความขุ่นเฉลี่ยก่อนและหลังใส่สารสกัด 106.4444444 NTU ซึ่งน้อยกว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายซึ่งมีผลต่าง 292.2777778 NTU ดังนั้นสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่มีเอทานอลเป็นตัวทำละลายมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ดีกว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ดังนั้น เอทานอลเป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร epicatechin จากเมล็ดลำไย