โครงงานการผลิตแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากหญ้าแขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานระพี สุทธิธรรม, นุชวรา บุญล่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษจากการกำจัดพลาสติกอย่างผิดวิธี ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานการผลิตแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) จากหญ้าแขมขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเซลลูโลสก่อนนำไปสังเคราะห์เป็น CMC และนำไปผลิตเป็นแผ่นฟิล์ม CMC โดยทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเซลลูโลส 2 ตัวแปร คือ ส่วนของหญ้าแขมที่นำมาใช้ และความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ในการกำจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลส พบว่าทั้งส่วนของหญ้าแขมที่นำมาใช้และความเข้มข้นของสารละลาย H2O2 ที่ใช้ทำให้เปอร์เซ็นต์ผลได้ของเซลลูโลสไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≥0.05)

เมื่อนำ CMC ที่ได้ไปผสมกับกลีเซอรอล 0, 0.2, 0.4 และ 0.6 ml พบว่า แผ่นฟิล์มที่ทำจาก CMC ชุดเดียวกันแผ่นฟิล์มที่ผสมกับกลีเซอรอลปริมาณมากกว่าจะมีความยืดหยุ่นดีกว่า มีความโปร่งแสงมากกว่า ละลายน้ำได้ดีกว่า และแผ่นฟิล์มทุกชุดสามารถย่อยสลายได้เมื่อฝังในดินสำหรับเพาะปลูก